Jesteś 6612056 gościem | Dziś jest wtorek, 24 listopada 2020 | Godzina 15:48 |  | 

Komunikat pandemiczny


 

Zasady pracy zdalnej

dla uczniów, rodziców, nauczycieli
obowiązujące w VI Liceum Ogólnokształcącym
w roku 2020/2021


ZASADY OGÓLNE:

 1. Zajęcia szkolne w trybie pracy zdalnej odbywają się zgodnie z tygodniowym planem lekcji.
 2. Komunikacja uczniów, rodziców i nauczycieli odbywa się przez dziennik elektroniczny, a uczniów i nauczycieli w sprawach dydaktycznych przez aplikację Teams.
 3. W sytuacji składania wniosków oficjalnych, różnych pism dotyczących pracy uczniów i szkoły wiadomości należy kierować na adres szkoły: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 4. Do komunikacji zdalnej używane są telefon komórkowy, laptop, komputer stacjonarny. Nauczyciele i uczniowie są zobowiązani do posiadania połączenia audio i wideo.
 5. Zajęcia lekcyjne, fakultety będą odbywać się przy wykorzystaniu aplikacji Teams.
 6. Zadania oraz materiały dydaktyczne przesyłane są przez Teams.
 7. Sprawdzanie wiedzy online przeprowadzane jest poprzez platformę Teams i inne wybrane przez nauczyciela.
 8. Zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów w okresie nauczania zdalnego określają przedmiotowe systemy oceniania.
 9. Terminy sprawdzianów/prac klasowych uzgadniane są zgodnie z PSO.
 10. Terminy sprawdzianów odnotowywane są w dzienniku elektronicznym.
 11. Uczeń nieobecny podczas sprawdzianu online oraz uczeń, który w tracie sprawdzianu stracił połączenie, kontaktuje się z nauczycielem przedmiotu, żeby ustalić indywidualny termin i formę zaliczenia dostosowaną do jego możliwości technicznych i sprzętowych. W przypadku problemów technicznych i sprzętowych, obowiązkiem ucznia jest skontaktowanie się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny lub mail służbowy nauczyciela. W przypadku braku dostępu do Internetu - kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.
 12. Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, czy egzaminu semestralnego określa dyrektor w porozumieniu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu dostosowując egzamin do możliwości technicznych i sprzętowych ucznia. Procedurę odwoławczą oraz ustalenie oceny rocznej zachowania reguluje Statut szkoły. Z egzaminu sporządza się notatkę służbową według ustalonego wzoru i dołącza do arkusza ucznia.

NAUCZYCIEL:

 • zamieszcza niezbędne dla uczniów materiały,
 • monitoruje postępy oraz weryfikuje wiedzę i umiejętności uczniów przy wykorzystaniu określonych aplikacji,
 • sprawdza obecność uczniów na zajęciach online dokonując odpowiednich zapisów w e-dzienniku (jeśli uczeń z powodów technicznych nie może wziąć udziału w zajęciach, informuje o tym nauczyciela i może zaliczyć obecność po wykonaniu i odesłaniu wskazanych przez nauczyciela zadań),
 • wysyła informację zwrotną do ucznia na temat jego postępów i osiągnięć edukacyjnych w związku z wykonanymi zadaniami, tak by uczeń mógł się z nią zapoznać i przystąpić do poprawy,
 • regularnie wpisuje oceny i inne niezbędne informacje do dziennika,
 • przeprowadza wideo lekcje z uczniami zgodnie z ustalonym harmonogramem (w
  zależności od potrzeb czas połączenia może być krótszy niż 45 minut),
 • w przypadku często pojawiających się nieobecności lub niewykonywaniu zadań przez ucznia, nauczyciel przez dziennik elektroniczny informuje o tym rodziców i prosi o wyjaśnienia,
 • powiadamia mailem lub telefonicznie kadrę kierowniczą o nieobecności w pracy
  zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami.

RODZIC/PRAWNY OPIEKUN:

 • zgodnie ze Statutem Szkoły usprawiedliwia nieobecności dziecka wysyłając wiadomość do wychowawcy klasy poprzez dziennik.

UCZNIOWIE:

 • wykonują i przesyłają nauczycielowi prace zgodnie ze wskazówkami nauczyciela i w terminach przez niego ustalonych,
 • opisują imieniem i nazwiskiem, nazwą przedmiotu oraz symbolem klasy prace
  przesyłane do nauczycieli w inny sposób niż przez aplikację Teams,
 • aktywnie uczestniczą w zajęciach online, a na prośbę nauczyciela włączają kamerę i mikrofon.

ZASADY KOŃCOWE:

 1. Nauczyciel może uszczegółowić zasady zdalnego nauczania uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu, jednak nie może to być sprzeczne z wyżej wymienionymi zasadami.
 2. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem, uczniem, a w razie potrzeby także z rodzicem.

 

Zasady w strefie czerwonej