Jesteś 6777379 gościem | Dziś jest czwartek, 21 stycznia 2021 | Godzina 00:23 |  | 

Rada Rodziców

LogoSzanowni Państwo,
Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Odpowiedzialność rodziców wobec dzieci stanowi bez wątpienia podwalinę istnienia ludzkości. Wychowanie i edukacja dzieci stanowi wyraz nadziei rodziców, co jest potwierdzeniem faktu, że mają oni na uwadze ich przyszłość i pokładają wiarę w wartości przekazywane następnym pokoleniom.

Oprócz rodziców wiele innych osób ma swój udział w wychowaniu i edukacji dzieci, które przecież nie wzrastają w społecznej izolacji, lecz rozwijają się w konkretnym środowisku. Zgodnie z Europejską Karta Praw i Obowiązków Rodziców rodzice nie muszą sami dźwigać odpowiedzialności za wychowanie dzieci. W dziele tym wspomagani są przez osoby i grupy społeczne, zaangażowane w działania edukacyjne. W swym zaangażowaniu rodzice uzyskują wsparcie ze strony państwowych i społecznych instytucji oświatowych, wychowawczych i naukowych.

Osiąganie dojrzałości to coś więcej niż tylko zdobywanie wykształcenia. Nie jest ono jednak możliwe bez wsparcia ze strony szkoły. Wzajemna pomoc i wzajemny szacunek rodziców oraz instytucji edukacyjnych są warunkiem sine qua non  wychowania dzieci i młodzieży w naszych czasach. Zarówno rodzice jak i szkoła stawiają sobie za cel kształtowanie młodych ludzi z pełną odpowiedzialnością za rozwój ich talentów, duchowości i kultury.

Rodzice są naturalnymi sojusznikami szkoły i nauczycieli. Partnerska współpraca wymaga wysiłku zarówno od nauczycieli, jak i rodziców. Aby zrealizować wszystkie te założenia, rodzice muszą ze sobą współpracować w szkole i ze szkołą. Na tym jednak nie koniec. Rodzice mają prawo być otaczani szacunkiem za ich odpowiedzialność jako pierwszych i najważniejszych wychowawców młodzieży. Oznacza to poszanowanie ich rodzicielskiej roli i wynikających z niej obowiązków. W swych wysiłkach wychowawczych powinni być wspierani przez całe społeczeństwo, a w szczególności przez osoby zaangażowane w edukację.

Rodzice są "pierwszych nauczycieli" swoich dzieci. Wychowują swoje dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej. Przekazują swym dzieciom ducha odpowiedzialności za siebie i za cały ludzki świat.

Rodzice świadomie dokonują wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uznawanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć.

Warto przyjąć założenie, że szkoła to miejsce, gdzie spotykają się trzy stany: uczniowski, nauczycielski i rodzicielski, które nie tyle współpracują, co uczestniczą i współdziałają na zasadzie partnerstwa.

Dla nas rodziców szkoła to również miejsce, w którym dochodzi do wspierania rodziców w celu: nawiązanie efektywnej współpracy z dzieckiem, modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań, mądrego wspierania procesu usamodzielniania się dziecka, rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, a także radzenia sobie w życiu w duchu poszanowania godności osobistej człowieka.

Rodzice mają obowiązek poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą i doskonalić swoje umiejętności "pierwszych nauczycieli" i partnerów w kontakcie: szkoła-dom. Dlatego też rodzice angażują się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole. Włączają się w życie szkół ich dzieci. Wyrazem tego zaangażowania staje się Rada Rodziców, która jest ciałem kolegialnym i reprezentuje zbiorową wolę i interes rodziców.

11 kwietnia 2007 r. Sejm wprowadził do ustawy o systemie oświaty prawo gwarantujące rodzicom autentyczny wpływ na edukację. Umożliwia ono rozwiązania podobne do obowiązujących we wszystkich demokratycznych krajach świata.

Podstawowym celem Rady Rodziców jest dobro wspólne jakim jest dobro naszych dzieci. Aktywność Rady Rodziców służy rodzicom i przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia i wychowania w szkole. Rada Rodziców nie jest władzą dla rodziców - jest ich przedstawicielstwem. I jako takie może w miarę potrzeb podejmować się negocjacji, inicjować zmiany, doradzać i pomagać rodzicom i szkole.

Rada Rodziców w VI Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu realizuje cele na rzecz uczniów i szkoły. Składa się z przedstawicieli wszystkich klas tegoż liceum. Każdą klasę reprezentuje jeden rodzic – zazwyczaj jest to przewodniczący. W zebraniach Rady Rodziców uczestniczy ponadto: dyrekcja naszego liceum i pedagog szkolny.

Rada Rodziców VI Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu nawiązuje do długoletniej tradycji sięgającej czasów Towarzystwa Rodzicielskiego Uczniów Gimnazjum Paderewskiego w Poznaniu. Tradycji, która oparta jest na wspieraniu szkoły w utrzymaniu przez nią pozycji jednej z najlepszych szkół w Poznaniu. Dlatego jesteśmy wdzięczni wszystkim naszym poprzednikom z Rad Rodziców oraz całym pokoleniom uczniów i nauczycieli szkoły, którzy przyczynili się do dzisiejszej bardzo silnej pozycji VI LO w środowisku szkolnym i w mieście.

Naszym zdaniem „Paderek” to wyjątkowa szkoła, w której udało się połączyć etos nauki i samodoskonalenia. VI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu to miejsce wielu innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i działań wychowawczych. Organizowany jest tu wyjątkowy Dzień Patrona, nadzwyczajny Koncert Świąteczny czy jedyna w swoim rodzaju Studniówka. Co roku wspólnie rodzice i uczniowie przyznają Laur PRIMUS INTER PADEREK. Działa tu bardzo aktywnie Samorząd Szkolny z wieloma pomysłami edukacyjnymi i kulturalnymi. VI Liceum Ogólnokształcące to także wspaniała Rada Pedagogiczna reprezentująca całe pokolenia nauczycieli z ogromnym doświadczeniem i umiejętnością pracy z uczniami.

Radzie Rodziców bardzo zależy na utrzymaniu wyjątkowej atmosfery w tej szkole, która oparta jest na wzajemnym wspieraniu się rodziców, uczniów i nauczycieli na rzecz nauki i własnego rozwoju. W atmosferze tej wszyscy czują się rzeczywistymi partnerami szkolnej społeczności.

Rada Rodziców w VI LO postuluje, by każdy z uczniów, nauczycieli i rodziców dołożył należytej staranności, aby uczeń a potem absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu:

 • Posiadł wiedzę i umiejętności wymagane na poziomie liceum (na jak najwyższym poziomie), by móc kontynuować z powodzeniem edukację na wybranym kierunku studiów.
 • Był prawym człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej.
 • Był patriotą, Polakiem, obywatelem szanującym oraz kultywującym tradycje lokalne i narodowe, znający i rozumiejący przeszłość oraz teraźniejszość.
 • Miał poczucie przynależności i odpowiedzialności za środowisko lokalne, w którym funkcjonuje.
 • By utożsamiał się ze swoją szkołą i dbał o jej jak najlepszy wizerunek.
 • Był otwarty na świat i ludzi, by był tolerancyjny względem innych religii oraz poglądów.
 • By był  wrażliwy na potrzeby innych ludzi.
 • Rzetelnie wykonywał wywiązywał się ze wszelkich obowiązków, wynikających ze statusu ucznia VI LO.
 • Był świadomy swoich mocnych i słabych stron.
 • Kierował się poczuciem sprawiedliwości we własnych sądach.
 • Posiadł umiejętność komunikowania się i współpracy z innymi.
 • Nauczył się rozwiązywania problemów indywidualnie i w grupie.
 • Miał poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 • Potrafił korzystać ze swoich praw, szanując jednocześnie prawa innych.
 • Nadążał za zmianami techniczno-cywilizacyjnymi i umiał korzystać z dobrodziejstw wytworów techniki.
 • Potrafił przeciwstawić się zagrożeniom cywilizacyjnym.
 • Dbał o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.
 • By kierował się postulatem prawdy i rzetelności.

Rada Rodziców VI LO w Poznaniu angażuje się we wszystkie pomysły i projekty, które służą uczniom i gronu nauczycielskiemu. Podejmujemy i rozwiązujemy najróżniejsze sprawy i zadania, jesteśmy obecni we wszystkich przedsięwzięciach i wspieramy Dyrekcję Szkoły tam gdzie nasza pomoc jest potrzebna i możliwa.

Rada Rodziców w VI LO dysponuje własnym funduszem pochodzącym z dobrowolnych składek zebranych od rodziców naszych uczniów. Są to kwoty od 50 PLN do kilkuset złotych. Wszelkie wpłaty do dyspozycji Rady Rodziców należy kierować na ręce Skarbnika Rady Klasowej lub na nr konta Rady Rodziców:

15 1020 4027 0000 1902 0031 3999

koniecznie z dopiskiem Rada Rodziców VI LO  (imię i nazwisko ucznia, klasa).

Z pieniędzy Rady Rodziców realizowane są m.in. następujące przedsięwzięcia:

 • Dodatkowe lekcje przygotowujące uczniów klas 3 do zdania matury.
 • Organizacja i opłacanie ponadprogramowych zajęć/fakultetów dla wszystkich klas.
 • Nagłośnienie auli.
 • Nagrody w konkursie o Laur Primus Inter Paderek.
 • Wsparcie finansowe uczniów najsłabiej sytuowanych.
 • Partycypowanie w zakupie nagród na różne konkursy, olimpiady, etc.
 • Dofinansowanie Dnia Patrona, imprez integracyjnych, koncertów świątecznych, studniówki, połowinek.
 • Doraźna pomoc w przypadkach losowych.
 • Wsparcie dla chóru szkolnego.
 • Zakup pomocy dydaktycznych.

 

Przewodniczący oraz Rodzice

Rady Rodziców VI LO im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

 

Regulamin Rady Rodziców